O pojištění automobilů

Na této stránce se dozvíte vše potřebné k pojištění Vašeho automobilu. Pojištění automobilu obsahuje zejména povinné ručení a havarijní pojištění. Níže se dozvíte vše potřebné, pokud přesto nejsou zodpovězeny všechny Vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat. Prioritou pro nás je Vám poskytnout maximální servis on-line, využít tedy můžete kontaktního formuláře nebo e-mailových kontaktů.

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) Vás chrání v případě, že způsobíte Vaším vozidlem jinému újmu na cizím majetku nebo na zdraví. Tento typ pojištění odpovědnosti je povinný pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích. Pojištění chrání poškozeného, kterému pojistitel uhradí vzniklou škodu.

Minimální limity pojistného plnění jsou zákonem definovány na 35 mil. Kč pro majetkové újmy a 35 mil. Kč pro zdravotní újmy.  Pojistiteli i zprostředkovateli je však doporučováno sjednání povinného ručení na vyšší limit než je zákonem stanovené minimum. Většina pojišťoven  nabízí  limity pojistného plnění od  35 do  200 mil. Kč. Od výše limitu pojistného plnění je odvislá výše pojistného.

Ptáte se, co ovlivňuje výši pojistného? V první řadě je to systém bonusů, resp. Databáze škod (DBŠ), kterou spravuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). O každé pojistné smlouvě, každém vozidle a každé škodě jsou zde zaznamenány údaje, na základě čehož se následně před sjednáním pojistné smlouvy povinného ručení dohledává škodní průběh a bonus každého klienta. Databáze funguje od roku 2000 a v tuto chvíli pojišťovny započítávají zpravidla maximálně dobu 120 měsíců pro dosažení maximálního bonusu 50%

Pojišťovny dále segmentují podle řady dalších údajů, zejména věku klienta, objemu a výkonu motorového vozidla. Vliv na pojistné mají také místo bydliště klienta, stáří vozidla a v posledních letech také počtu najetých kilometrů. Výhodu od některých pojišťoven je možné získat také za další, s nimi sjednané, pojistné smlouvy (tzv. propojištěnost).

Spočítejte si, která pojišťovna pro Vaše vozidlo poskytne nejlepší nabídku. Našim klientům ušetříme na povinném ručení průměrně 1.360,- Kč. ročně.

Havarijní pojištění

Účelem havarijního pojištění je náhrada škody vzniklé na vlastním vozidle. Havarijní pojištění se obvykle vztahuje na poškození či zničení vozidla v důsledku havárie, živelní události a vandalismu a na odcizení vozidla nebo jeho části.

Výši pojistného ovlivňuje v první řadě značka vozidla a jeho aktuální hodnota. Dalšími cenotvornými údaji jsou spoluúčast, akceptace smluvních servisů, propojištěnost a v neposlední řadě také zkušenost s každým klientem, kterou pojišťovny zpravidla přebírají z DBŠ (viz výše).

TIP: Pojišťovny často nepřepočítávají výši pojistného s ohledem na snížení hodnoty vozidla v čase. Platíte tedy často více, než je nutné. Nechte si zrevidovat Vaší smlouvu.

Doplňková pojištění

Spolu s povinným ručením i havarijním pojištěním je možno sjednat řadu doplňkových pojištění vztahujících se na vybrané části vozidla, přepravované osoby a zavazadla, případně další benefity či služby. Jedná se např. o pojištění skel vozidla, pojištění střetu se zvěří, pojištění živelních událostí, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla či rozšíření asistenčních služeb.

Nedílnou součástí pojištění vozidel jsou asistenční služby. Pojišťovny nabízejí mnoho „balíčků“ asistenčních služeb, některé jsou poskytovány buď zdarma jako součást povinného ručení či havarijního pojištění, nebo jsou hrazené samostatně. Asistenční služby zajišťují nejen finanční kompenzaci, ale zejména reálnou pomoc v době, kdy ji nejvíce potřebujeme – stojíme-li s havarovaným či porouchaným autem na silnici daleko od domova nebo v  zahraničí.